PRIVACY POLICY
Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của CF Group dựa trên Điều Khoản Dữ liệu Cá nhân (Riêng Tư) để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Khi CF Group sử dụng dữ liệu khách hàng để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, cũng chú ý việc sử dụng dữ liệu khách hàng, mà CF Group sẽ đảm bảo rằng nhân viên của mình tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, các quy định an ninh và bảo mật của pháp luật.
Bạn có lẽ gữi dữ liệu cá nhân tới 1 trong những nền tảng của CF Group trong một thời điểm nào đó( bao gồm hiện tại hoặc trong tương lai). Dữ liệu cá nhân, bao gồm họ tên, địa chỉ và một số thông tin cá nhân, tài chính khác mà CF Group thu tập để duy trì vận hành bình thường hoặc thông tin mà cung cấp dịch vụ tài chính và tính dụng(tất cả thông tin đó được gọi chung là “dữ liệu” theo chính sách này).
Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ được cập nhật theo thời gian dựa trên các cải tiến pháp lý và nâng cấp công nghệ, những thay đổi trong hoạt động và thực tiễn của chúng tôi để đảm bảo rằng nó tiếp tục được thích hợp theo môi trường thay đổi. Vui lòng truy cập trang này thường xuyên để biết mọi thay đổi.
Nếu CF Group giữ dữ liệu cá nhân của khách hàng, khách hàng đồng ý rằng CF Group (tuân thủ các quy định của Diều khoản này) có thể sử dụng dữ liệu cá nhân đó cho các mục đích sau:
I. Các dữ liệu cá nhân được thu thập bởi CF Group chỉ được sử dụng bởi CF Group cho hoạt động kinh doanh và các hoạt động liên quan khác.
II. CF Group cố gắng đảm bảo rằng trang web này là an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn nghề nghiệp và sử dụng cộng cụ bảo vệ khác, chẳng hạn như: tường lửa, hệ thống xác nhận (mật khẩu và số CMND) và các cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát truy cập trái phép vào hệ thống trang web và truy cập dữ liệu.
III. CF Group sẽ lưu trữ bí mật thông tin cá nhân để bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng để ngăn chặn bị người khác sử dụng trái phép, nhân viên của mình sẽ tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin cho người chưa được cấp quyền.
IV. Khách hàng có thể thường xuyên truy cập và thay đổi dữ liệu cá nhân do CF Group nắm giữ.
V. Khách hàng đồng ý rằng CF Group sẽ tiết lộ tất cả thông tin khách hàng (và các thông tin khác) cho cơ quan quản lý và các cơ quan chính phủ khác theo quy định của tất cả pháp luật hoặc cơ quan quản lý.
VI CF Group có thể thiết lập và truy cập Cookie CF Group trên máy tính của khách hàng để hỗ trợ CF Group phân tích hiệu quả của chiến lược marketing. CF Group và nhân viên của mình có thể sử dụng cookies trên các sản phẩm và dịch vụ để theo dõi hành vi truy cập trang web CF Group, dữ liệu mà chúng tôi thu thập và chia sẻ sẽ được ẩn danh và không định danh cá nhân.